П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Клугино-Башкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Прийнято на зборах трудового колективу

Клугино-Башкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Протокол №_____ від 31.08.2016

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Клугино-Башкирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення.

1. В Клугино-Башкирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні праціниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.

3. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданних йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників.

4. Працівники школи приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

5. При прийнятті на роботу директор школи зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

· подання заяви, оформленої у встановленому порядку;

· подання трудової книжки;

· пред’явлення паспорта;

· пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

· військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;

· автобіографії;

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, сантехнік…..), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в Клугино-Башкирівську школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.

Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу (у 2 екз.) та санітарну книжку.

6. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293

7. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

8. Прийняття на роботу працівників оформляється наказом директора школи, медпрацівників – наказом відділу освіти, який оголошується працівнику під розпис і дублюється закладом освіти.

9. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за суміснитвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

10. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпарці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

11. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі директора школи. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

12. Приймаючи працівника або переводячи його в установлено порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявні на робочому місці, де він буде працювати;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективною угодою;

в) визначити працівникові робоче місце при можливостях закладу, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

14. Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

15. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

16. Припинення трудового договору з педагогічними працівниками оформлюється наказом начальника відділу освіти Чугуївської міської ради, інших працівників - наказом директора школи.

17. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону.

18. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників.

19. Працівники Клугино-Башкирівської школи зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту школи і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи;

г) в установлені строки проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства;

д) нести відповідальність за власне життя та життя учасників навчально -виховного процесу;

е) дотримуватись правил безпеки під час перебування в закладі.

20. Педагогічні працівники мають право на:

а) захист професійної честі, гідності;

б) вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

в) індивідуальну педагогічну діяльність (за межами закладу);

г) участь у громадському самоврядуванні;

д) користування подовженою оплачуваною відпусткою;

е) підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

21. Педагогічні працівники школи повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;

з) в роботі з дітьми дотримуватися педагогічного такту.

22. Обов’язки вчителів:

1) Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями на спеціально відведених стендах в учительській.

2) Учителі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свогоу року. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.

3) Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, вживає заходи щодо приведення кабінету в повну готовність.

4) Після дзвінка з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму школи.

5) Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у навчалному кабінеті під час уроку.

6) Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.

7) Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

8) Учитель зобов’язаний особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів у день проведення уроку, записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

9) Учитель повинен на вимогу навчальної частини вийти на заміну уроків відсутнього коллеги, але відмовитись від заміни з поважної причини.

10) Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні записи у класному журналі і у журналі "Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться.

11) Учитель початкових класів супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання ними посуду зі столів.

12) Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках учнів вчителями-предметниками.

13) Класні керівники терміново повинні вжити заходів щодо встановлення причин пропуску уроків учнями, занести дані до «Журналу обліку відвідування учнями школи» до 9.25 кожного ранку та подавати інформацію щомісяця про відвідування учнями занять заступнику директора з навчально-виховної роботи.

14) Вчителі слідкують за економним використанням електроенергії та води у навчальних кабінетах.

15) Кожний учитель забов'язаний наприкінці своїх уроків повернути ключ від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок в учительську.

16) Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.

23. Обов’язки чергових по школі:

1) Відповідальний черговий адміністратор приходить на роботу за 30 хвилин до початку занять, перевіряє наявність чергових вчителів та учнів на поверхах і організовує заміну у разі їх відсутності.

2) Відповідальний черговий адміністратор реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.

3) Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.

4) Чергові на поверхах слідкують за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

5) Після закінчення чергування відповідальний черговий передає школу черговому адміністратору.

24. Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, мають право:

1) на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

2) на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

3) на участь у громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі-в тих, що мають первинні осередки у закладі;

4) на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу.

25.Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, забов'язані:

1) здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів школи, керуючись посадовою інструкцією або робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника під розпис;

2) здійснювати прибирання навчальних кабінетів через 15 хвилин після закінчення останнього уроку за розкладом;

3) прибирання учительської проводити в установленому порядку з 16.00-17.00;

4) прибирання кабінету директора в установленому порядку з 12.00-13.00;

5) прибирання кабінету заступника з навчальної роботи з 13.00-14.00;

26. Працівникові школи, що не є педагогічним працівником, забороняється:

1) вживати заходи виховного впливу стосовно учнів без педагогічних працівників за винятком форс-мажорних обставин, надзвичайних ситуацій;

2) скорочувати на свій розсуд графік роботи та визначений обсяг роботи на день;

3) залишати навчальний заклад без дозволу безпосереднього керівника або роботодавця для розв’язання особистих проблем в години, визначені графіком роботи;

4) передоручати виконання своїх обов’язків іншим працівникам, організовувати власну заміну без спеціального розпорядження-дозволу під підпис безпосереднього керівника (завідуючого господарством);

5) на свій розсуд розпоряджатися майном, інвентарем, іншим, що складає матеріально-технічну базу закладу;

6) здійснювати діяльність при виконанні посадових обов'язків, яка може зашкодити навчально-виховному процесу-учнів та педагогічних працівників.

27. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку школи.

ІV. Основні обов’язки адміністрації школи

28. Адміністрація школи зобов’язана:

1) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державного стандарту якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників школи відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

2) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

3) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

4) організувати атестацію педагогічних працівників;

5) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

6) надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

7) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

8) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисицпліни;

9) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти учнів і забезпечувати надання їм установлених пільг;

10) організувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

11) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

12) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

V. Робочий час і його використання

29. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

30. Тривалість робочого тижня встановлюється:

- для педагогічних працівників згідно тарифікації;

- інших працівників – 40 годин на тиждень.

31. Тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, графіками чергувань, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

32. В межах робочого тижня педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної та виховної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи школи.

33. Робочий день учитель розпочинає за 15 хв. до початку свого першого уроку. Щопонеділка класний керівник о 8.00 проводить години спілкування з учнями.

34. Учитель повинен розпочинати і закінчувати урок тільки по дзвінку, не запізнюватися на урок, не відпускати дітей з уроку раніше, не виганяти дітей з уроку.

35. За погодженням з профспілковим комітетом працівникам школи встановлюється такий час початку і закінчення роботи.

№ з/п Посада Початок роботи Кінець роботи Обідня перерва
1 Директор 8.00 17.00 12.00-13.00
2 Заступник директора з навчальної роботи 8.00 17.00 13.00-14.00
3 Завгосп 8.00 17.00 12.00-13.00
4 Секретар 8.00 17.00 12.00-13.00
5 Лаборант 8.00 12.00
6 Медсестра 7.18 15.00
7 Завідуючий бібліотекою 8.00 17.00 12.00-13.00
8 Прибиральниці службових приміщень 8.00 17.00 І. 11.30-12.30 ІІ.12.30-13.30
9 Гардеробник 7.45 16.45 11.30-12.30
10 Кухар 6.00 14.00
11 Підсобний робітник ідальні 6.00 14.00
12 Двірник 6.00 15.00 10.00-11.00
13 Робітник по обслуговуванню прииміщень 8.00 17.00 12.00-13.00
14 Педагог організатор 8.00 17.00 12.00-13.00

36. Сторож працює за окремим графіком роботи, затвердженим директором та погодженим з профспілковим комітетом.

37. Соціальний педагог та практичний психолог працюють за графіком, затвердженим директором школи та погодженим методистом психологічної служби відділу освіти Чугуївської міської ради.

38. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти заступники директора школи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником. Працівник не має права відмовлятися від заміни профільних уроків без поважних причин.

39. Залучення окремих працівників до роботи в установленні для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженої ним особи (директора) школи з погодження профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

40. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

41. Під час роботи школи запроваджується обов`язкове чергування вчителів та адміністрації.

Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

42. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

43. Під час канікулпрацівники ЗНЗ, що не є педагогічними працівниками, можуть залучатися до виконання інших робіт, пов’язаних з укріпленням матеріально-технічної бази закладу у межах свого робочого часу.

44. Вважати обов'язковою реєстрацію у книзі відпрацювання робочого часу фактичного початку й закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул 2016/2017 навчального року.

45. Робота органів самоврядування закладу освіти регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

46. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 15 січня.

47. Забороняється в робочий час:

1) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

2) відволікати працівників від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

48. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

49. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

50. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки надається перевага при просуванні по роботі. Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

51. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

52. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп.3,4,7,8 ст.40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

53. Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника (відділ освіти Чугуївської міської ради)

54. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є..

55. До застосування дисциплінарного стягнення відділ освіти Чугуївської міської ради повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається акт.

56. Дисциплінарні стягнення застосовуються відділом освіти Чугуївської міської ради безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не врахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

57. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

58. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

59. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

60. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

61. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

62. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Правила внутрішнього розпорядку школи є єдиними і повинні виконуватися усіма працівниками школи без виключення, контроль за додержанням правил покладається на адміністрацію школи і профспілкові комітети.

Кiлькiсть переглядiв: 134

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.